“Ausgrenzen” Islamieten is parallel met Mein Kampf.

Wilders stond voor de rechter vanwege vermeende haatzaaiende uitspraken. In het kader van de vrije meningsuiting moet hij kunnen zeggen wat hij wil. Of “kopvoddentax” een respectvolle verwijzing is naar de hoofddoek of vrouwen die hem dragen is een andere vraag. Evengoed moet je de Holocaust in vrijheid kunnen ontkennen en zou het verbod op de verkoop van “Mein Kampf” moeten worden opgeheven. Wilders vergeleek in één van zijn nu gewaakte uitspraken “Mein Kampf” trouwens met de Koran. Wie Mein Kampf gelezen heeft weet dat Hitler vooral één bevolkingsgroep buiten de wet wilde plaatsen en het wrange is dat Wilders dit feitelijk ook met Islamieten in Nederland wil doen.

Het betreft met name de vrijheid van Godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en het discriminatieverbod die niet of minder voor mensen met een Islamitische achtergrond zouden moeten gelden. Met het niet of minder van toepassing verklaren van deze drie cruciale grondwetsartikelen op Islamieten in Nederland, komt de Grondwet voor deze groep Nederlanders feitelijk te vervallen. Wat zijn de vervolgstappen, mochten Wilders c.s ooit een tweederde meerderheid in het parlement halen? Een dergelijke meerderheid is namelijk nodig om de Grondwet daadwerkelijk te kunnen wijzigen. Gelukkig voert hij slechts een achterhoedegevecht.

Beperken van de vrijheid van Godsdienst voor Islamieten.

Dit zou Wilders graag willen, denk aan het hoofddoekverbod en de wens om het aantal islamitische scholen en moskeeën te beperken. Maar anderzijds wil hij de Islam graag zien als een politieke beweging. Strategisch slim, want de vrijheid van Godsdienst is zo diep in de Nederlandse cultuur verankerd, dat een beperking daarvan en dan speciaal voor Moslims er voorlopig niet inzit. Maar als de Islam in essentie geen geloof is, maar een politieke beweging die op de overheersing van de westerse cultuur uit is, dan dragen ook Islamitische vrouwen hun hoofddoek niet uit geloofsovertuiging, maar om politieke redenen. Of klopt er iets niet aan deze redenering? Welk motief heeft Wilders om belasting te willen heffen op een politiek symbool?

Beperken van de vrijheid van meningsuiting voor Islamieten
De Koran zou verboden moeten worden, aldus Wilders. Als hij anderen even consequent vrijheid van meningsuiting zou gunnen als zichzelf, moet hij niet voor een verbod op de Koran pleiten, maar voor vrijgave van Mein Kampf, waarmee hij de Koran vergelijkt. Als de Islam inderdaad een politieke beweging is, dan is de volgende parallel tussen de Koran en Mein Kampf te trekken, namelijk dat het allebei politieke manifesten zijn. En dat is een andere parallel dan Wilders bedoelt: namelijk dat beide boeken zouden oproepen tot de vernietiging van een cultuur. Wilders gunt zichzelf en zijn eigen politieke partij meer vrijheid van meningsuiting dan de “politieke beweging” Islam en meet dus met twee maten.

Opheffen van het discriminatieverbod voor Islamieten

Speciaal de immigratie uit Islamitische landen zou moeten worden beperkt, in de redenering van Wilders: de instroom van mensen met een Islamitische overtuiging, dat wil zeggen aanhangers van de Islamitische politieke beweging moet worden beperkt. Dit is slechts in één geval geen discriminatie, namelijk als het Islamitisch zijn een relevant kenmerk is om mensen te weigeren. Zo is er volgens de definitie wel sprake van onderscheid, maar niet van discriminatie als iemand aan de grens wordt geweigerd vanwege een besmettelijke ziekte als TBC. TBC wordt in dat geval beschouwd als een “relevant kenmerk” om te weigeren. Ziet men het Islamitisch zijn als legitieme weigeringsgrond, zoals Wilders wil, dan weigert men ofwel iemand van een ander geloof, ofwel iemand met een andere politieke overtuiging, afhankelijk of je de Islam ziet als (gewelddadige) politieke stroming, dan wel als geloofsovertuiging. Wilders zegt niets te hebben tegen de Islamitische mens, alleen tegen de gewelddadige politieke stroming Islam. Maar als je de immigratie van aanhangers van de Islam wilt tegengaan, dan tref je toch niet de stroming, maar het gelovige dan wel politiek geëngageerde individu? Als het islamitisch zijn geen legitieme weigeringgrond is, want in strijd met de vrijheid van Godsdienst en zelfs in de toekomst in strijd met het vrije verkeer van personen dat binnen de EU geldt (denk aan een EU lidmaatschap van Bosnie of zelfs Turkije), dan discrimineert Wilders wel degelijk.

Mein Kampf

Wilders kan zijn ideeën op termijn alleen verwezenlijken als hij er in slaagt belangrijke delen van de Grondwet buiten werking te stellen voor grote bevolkingsgroepen. In dat opzicht sluiten zijn denkbeelden dichter aan bij die uit Mein Kampf dan die in de Koran. Ook al omdat hij net als Hitler een bepaalde bevolkingsgroep de schuld geeft van zowat alle problemen in Nederland.

Achterhoedegevecht

Maar Wilders gedoogt een centrumrechtse regering en sindsdien houdt hij zich opvallend stil. En dat is begrijpelijk want hij voert een achterhoedegevecht. Het gaat er namelijk niet om Islamieten te weigeren, het gaat erom mensen die met elkaar samenleven bepaalde kernwaarden te laten delen: mensenrechten heten die. Turkije zit als niet-Arabisch land in een democratiseringsproces, de Arabische dictaturen wankelen of zijn gevallen en ook in het goed-katholieke Griekenland en Spanje heersten in de jaren 70 nog dictators. Het zijn nu EU-leden, met hooguit een lege kas.

Zondebok
Naar mijn mening zijn de Islam en Islamieten slechts een voorwendsel ofwel de zondebok om op termijn van de multiculturele maatschappij af te komen. Hij speelt daarmee in op de angst van grote groepen Nederlanders overlopen te worden door de vreemdeling, dat er nauwelijks meer blanke christelijke kindertjes geboren worden: in de terminologie van Wilders “de dominante cultuur”, waarin hij ook medestanders vindt in christelijke hoek. Hij speelt veel handiger in dan boer Koekoek in de jaren 70 of Jannmaat in de jaren 80 op de angst voor de multiculturele sameleving en het verlies van de Hollandse mentaliteit van gezelligheid en saamhorigheid als het niks kost. Hij mobiliseert nog veel beter dan Fortuyn (die daar te intelligent voor was) “het gesunde Volkempfinden”.

Mensenrechten en democratie

Maar zoals gezegd: Wilders voert een achterhoedegevecht: het samen leren delen van mensenrechten en democratische waarden is de enige oplossing. Het pardonneren van jonge, islamitische asielzoeksters die veel te lang in procedure hebben gezeten is een hoopgevend teken van wat inburgering en deelnemen aan een maatschappij kan betekenen onder moeilijke omstandigheden. Deze meisjes en jonge vrouwen uit Iran en andere onderdrukkende regimes, zijn wat mij betreft een positieve voorhoede die laat zien dat Wilders feitelijk een Don Quichote is die zichzelf overbodig maakt.

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.