Opvoeding in weerbaarheid en tolerantie enige bescherming voor en tegen vrije mening van anderen

Vrijheid van meningsuiting verdraagt zich slecht met het democratisch meerderheidsstandpunt. Kijk naar Pedovereniging Martijn, dan wel en dan weer niet verboden wordt. Dan nog het fenomeen “groepsdruk” dat er voor zorgt dat de eenlingen worden gepest en buitengesloten. Je hebt vrijheid van meningsuiting, zolang hij maar niet te ver afwijkt van het meerderheidsstandpunt. Wetsartikelen als dat over “smaad” zorgen er wel voor dat de vrijheid van meningsuiting binnen de perken blijft. Zo was er een journalist die advocaat Bram Moszkowicz een “maffiamaatje” noemde. De journalist werd veroordeeld, terwijl later voor de Orde van Advocaten bleek dat Moszkowicz grote sommen contant geld van cliënten ontving die hij niet kon verantwoorden. Laten we zeggen dat hij op z’n minst de schijn tegen heeft.

Wikipedia en het begrip mening
Wikipedia is niet erg duidelijk in de afbakening van het begrip “mening”. Het lijkt nog het meest synoniem met het woord “opvatting”, Een “mening” volgens Wikipedia ontstaat op basis van eigen ervaring en kennis binnen de context van de eigen sociale omgeving onder invloed van algemeen aanvaarde normen” . Het referentiekader voor een mening wordt dus, naast algemeen aanvaarde normen, zoals het bijbelse gebod: “Gij zult niet stelen”, vooral ook gevormd door opvattingen binnen de eigen sociale groep. Heeft een blanke buurt het over “Kutmarokkanen” dan is dat een mening, sec. Een mening in deze zin behoeft geen argumentatieve onderbouwing. Op de noodzaak van onderbouwing en argumentatie, wil een mening een “gefundeerde mening” zijn, kom ik hieronder terug.

Gefundeerde mening
Ik pleit voor veel verdergaande vrijheid van meningsuiting, zonder de kans om verketterd of zelfs vermoord te worden, maar tegelijkertijd voor extra mogelijkheden om “ongefundeerd roepen wat je voor de bek komt” aan de kaak te stellen. Tegen een ongefundeerde mening kun je je niet verdedigen en er valt evenmin over te debatteren. Wat kant nog wal raakt presenteren als een mening, draagt niet bij aan meningsvorming en hoort daarmee niet te vallen onder de vrijheid van meningsuiting”,

Geaccepteerde mening

“Meningsvorming die wordt geaccepteerd door de meerderheid” lijkt een onvermijdelijk product van de westerse democratie waar wordt geregeerd op basis van meerderheidsstandpunten. Ik heb vrijheid van meningsuiting, maar ik mag de Holocaust niet ontkennen en homoseksualiteit geen afwijking noemen, ook niet als ik homo’s ten volle respecteer en buddy ben bij een homoseksuele man met MS. Dat ondervond Emile Ratelband die homoseksualiteit een “afwijking” noemde en onder druk zijn excuses aanbood. En homoseksualiteit is een afwijking::van de norm, zoals ziek zijn een afwijking van de norm is. De norm is (de meerderheid) hetero en min of meer gezond zijn. Het getuigt vervolgens van beschaving om gehandicapten, zieken en homo’s desondanks in hun eigenheid te respecteren en hen een gelijkwaardige maatschappelijke positie te gunnen.

Normen en waarden

Wat in het geval van Ratelband volledig fout gaat is dat de begrippen: “normen” en “waarden” volledig door elkaar worden gehaald. Hij heeft bedoeld dat “homoseksualiteit” een afwijking is van de norm of normaliteit, waarbij als “normaal” wordt beschouwd tot de heteroseksuele meerderheid te behoren. Normaal-zijn heeft inmiddels zo’n negatieve notie gekregen, dat de afwijking ervan niet meer mag worden benoemd. Criminaliteit, gekoppeld aan etniciteit wordt niet officieel geregistreerd en het recente “Marokkanendebat” in de Tweede Kamer werd in een nachtzitting afgedaan. Ratelband werd ondertussen niet aangesproken op de “norm” heteroseksualiteit die hij de facto bevestigde, maar aangepakt op de veronderstelde “waarde” die hij eraan zou hebben toegekend: een negatieve, een veroordeling. De bezwering dat hij homoseksuele vrienden heeft ging verloren in het krakeel van het COC en de politiekcorrecte media.

Internetdemocratie

Vrijheid van meningsuiting kan feitelijk alleen gedijen in een maatschappij zonder gemeenschappelijke normen en waarden en zo min mogelijk regels. Vandaar misschien dat de VS als het Mekka van de vrije meningsuiting wordt gezien. Internet is zo bezien het summum van vrije meningsuiting en democratie. Toegankelijk voor bijna iedereen, nauwelijks gereguleerd, waar ieder in betrekkelijke anonimiteit zijn eigen normen en waarden kan hanteren. Zonder gedeelde waarden echter ook geen kader waaraan een mening op inhoud kan worden getoetst en geen debat. En dat zie je op Internet ook: er is geen reden open te staan voor andermans ideeën of mening: je opent gewoon je eigen, particuliere weblog.

Argumenten als bouwstenen voor meningsvorming

Wat ik beweer is dat de democratie, gebaseerd op meerderheden een slechte voedingsbodem vormt voor de vrijheid van meningsuiting, dat als een politicus een “normen” en “waarden”-discussie start, hij moet uitleggen wat dat zijn. met andere woorden dat de maatschappelijke elite in het kader van de publieke meningsvorming niet alleen kretologie bezigt, maar er ook de argumenten voor een zinvol debat bijlevert. Dat dit te weinig gebeurt bewijst wel de door Nederland gesteunde inval in Irak, het toelaten van Bulgaren en Roemenen, alleen omdat het “moet” van de EU en het redden van banken, alleen omdat we ze het predicaat “systeembank” hebben meegegeven. Verdere uitleg overbodig. Ik denk dat Socrates het met me eens zou zou zijn geweest: een ongefundeerde mening is geen mening.

Weerbaarheid tegen ongefundeerde meningen

En er moet meer gebeuren om de vrijheid van meningsuiting handen en voeten te geven, dat wil zeggen dat mensen vrijelijk een mening kunnen verkondigen die ver afwijkt van het maatschappelijk middenveld, zodat mensen als Van Gogh en Fortuyn zonder beveiliging over straat kunnen, zonder kans te lopen om te worden vermoord. Op school moeten pestpreventieprogramma’s in een breder kader worden geplaatst van een democratisch gezinde opvoeding. Jongeren moeten tegelijk weerbaarder worden gemaakt: “schelden doet geen zeer”. Daarnaast moet jongeren worden geleerd dat het in het wilde weg ventileren wat je dwars zit, geen mening is, maar dat een mening gebaseerd is op argumenten en zo mogelijk feiten. Een mening zonder onderbouwing is niks, dus ook niets om je aan te storen. Een mening zonder argument zegt alleen maar iets over de verkondiger ervan. Weerbaar- zijn dus.

Tolerantie jegens andersdenkenden

Vage noties als “groepsbelediging” en “haatzaaien” moeten uit het Wetboek van Strafrecht worden geschrapt, evenals het artikel over “Godslastering”: ook onze Islamitische en Joodse medeburgers moeten weerbaarder worden tegen “holocaustontkenners” en ‘Mohamedbeledigers”. Heel belangrijk is dat er binnen een vergrote vrijheid van meningsuiting, feitelijk echte tolerantie jegens fundamenteel anders denkenden, ook laagdrempelige waarborgen komen tegen het welbewust beschadigen

Waarborgen en bescherming

In een dichtbevolkte samenleving als Nederland houdt iemands vrijheid immers op, waar hij de mijne inperkt. Maar die waarborgen hoeven pas in laatste instantie langs gerechtelijke weg te worden gehandhaafd. Wat er moet komen is een laagdrempelige klachtencommissie, waar een mening kan worden getoetst op inhoud, waarheidsgehalte en fundament. Alleen een gefundeerde mening, is een mening en de rest is onzin, waartegen alleen weerbaarheid helpt. De “waarheidscommissie” toetst of de mening waardoor iemand zich geschoffeerd voelt “debatwaardig” zou kunnen zijn, of een ongemotiveerde persoonlijke aanval betreft. In het laatste geval dient de verkondiger te rectificeren, als een vorm van financiële prikkel om in het vervolg terughoudend te zijn, kan dit behalve op Internet ook voor de geschreven pers worden opgelegd Acht klager dit onvoldoende, dan kan hij alsnog naar de rechter gaan.

Vergroten weerbaarheid
Veel belangrijker dan gerechts- en mediatormiddelen, is echter opvoeding tot weerbaarheid, om te beginnen op school, maar ook in buurtwerk en de kerk. Dit kan onder andere door meer aandacht te geven aan filosofie, debat, communicatie en argumentatie.

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.