Twee jaar geleden kreeg ik een ontslagvergoeding van mijn baas mee van 22,500 Euro. Omdat ik plannen heb om voor mezelf te beginnen, richtte ik met het geld een stamrecht BV op, daardoor zou niet direct de helft van het bedrag naar de Inkomstenbelasting zou gaan. Aan notariskosten bij de oprichting en kosten voor een financieel adviseur die de hele zaak regelde ging al 3.500 Euro op. De BV is belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting en daartoe moeten over de resterende 18.000 Euro jaarrekeningen worden ingeleverd. Deze zijn recent gemaakt door dezelfde financieel adviseur. Ik kreeg een heel pakket cijfers binnen van in totaal zo’n 50 pagina’s. Conclusie: er hoeft over de afgelopen anderhalf jaar geen Vennootschapsbelasting te worden afgedragen. Hoewel ik er vanuit ga dat alle rekeningen uit voorgeproduceerde sjablonen bestaan waarin alleen de bedragen moeten worden ingevuld schat ik dat tenminste de gehele ontvangen rente over de afgelopen anderhalf jaar a 550 Euro naar de financieel adviseur zal gaan voor het opmaken van de jaarrekeningen. Zo zal zonder dat ik ook maar iets met de vergoeding gedaan heb, spoedig een kwart zijn verdampt als gevolg van bureaucratische handelingen door tussenkomst van notaris en financieel dienstverlener. Jaarstukken moeten immers jaarlijks opnieuw worden opgemaakt. Buiten deze kosten, moet een belastingambtenaar het boekwerk aan jaarstukken nog beoordelen, tegen tenminste een aantal van zijn salarisuren. Ik vond de omvang van de jaarstukken bizar, gezien het feit dat de ontslagvergoeding de afgelopen 2 jaar gewoon op een spaarrekening heeft gestaan en ik als enige uitgave had: 810 dollar voorde bouw van een website Je zou zeggen dat een dergelijke zakelijke activiteit in twee A-viertjes zou kunnen worden afgedaan. Ten grondslag aan het boekwerk aan jaarcijfers lagen een 20-tal bankafschriften en een Paypalafrekening om de bouw van de website te verantwoorden. De jaarrekening bevat allerlei posten voor nooit gemaakte kosten en een niet bestaande inventaris. Het enige dat in mijn ogen aan de cijfers klopt is het ontvangen rentebedrag en de conclusie dat er geen Vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald.

Leugen
De overheid wil bezuinigen op ambtenaren, maar laat stamrechtconstructies toe, waarin bedragen van 18.000 Euro moeten worden verantwoord en waarvan alleen notarissen en financieel adviseurs beter worden. Er is sprake van een surrealistische bureaucratie, waarin niet bestaande cijfers worden opgevoerd, uitsluitend om aan overheidsregels van financiële verantwoording te voldoen. Zolang het eindresultaat maar klopt. En het gaat nog verder; er is bij de stukken een verslag gevoegd van een nooit gehouden aandeelhoudersvergadering (ik ben immers maar in mijn eentje) en er zit een brief bij aan de belastingdienst meteen onversneden leugen. In de brief wordt namelijk om uitstel tot na 1 juni gevraagd. Ik zou volgens de financieel adviseur namelijk pas na 1 april jl, voor het opmaken van de jaarcijfers bij hen hebben aangeklopt. hoewel dezelfde mensen in het voorjaar van 2008 de oprichting van de stamrecht BV hebben verzorgd.

Absurde regelingen

Wellicht even bizar als gebruikelijk in de financiële wereld, zolang maar aan de regels wordt voldaan. Hoe wil de overheid bezuinigen op het ambtenarenapparaat zolang ze gedwongen zijn dergelijke absurde regelingen uit te voeren en te controleren?

Belastingdienst

Om bij de belastingdienst te blijven. Als de overheid wil bezuinigen op het apparaat, zal ze regels moeten afschaffen en vereenvoudigen (dereguleren). De laatste die dat is gelukt was Willem Vermeend met de vereenvoudiging van de aangifte Inkomstenbelasting.

Compensatiewetgeving

Er gaan echter normaal gesproken nooit regels af, er komen uitsluitend regels bij. Gaat het eigen risico in de zorg omhoog, dan komen er compensatieregels voor de minima en chronisch zieken. Terecht in een sociale welvaartsstaat, maar deze compensatiewetgeving moet ook weer door ambtenaren worden uitgevoerd en gecontroleerd Kortom: er worden zelden wetten afgeschaft, maar onvolkomenheden door nieuwe wetgeving en uitvoeringsmaatregelen gecompenseerd.

Korte termijn

Er zijn echt heus wel oplossingen te verzinnen. Die zijn echter aan politici niet besteed, omdat ze zich bezig houden met de waan van de dag en de korte-termijnwensen van hun kiezers proberen te vervullen. De oplossing zit hem in het reflecteren op het oorspronkelijke doel van wetgeving. De BV was bijvoorbeeld bedoeld aks bedrijfsvorm en niet als constructie om het betalen van Inkomstenbelasting uit te stellen of te spreiden.

Subsidie-afhankelijk

Als wetgevers (kabinetsleden en Kamerleden de tijd zouden nemen om af en toe te reflecteren op het oorspronkelijke doel van wetgeving, zou er al veel gewonnen zijn. Zo is huursubsidie bedoeld voor mensen met lage inkomens en bijstand voor mensen die door omstandigheden niet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Zorgtoeslag was ongetwijfeld ook als een vangnetregeling bedoeld. 70% van de bevolking heeft er inmiddels recht op en tweeverdieners ontvangen in de huidige systematiek het meest. Dur roept de vraag op waarom zoveel mensen subsidie-afhankelijk zijn en welke bureaucratische gevolgen dit heeft. Al deze regelingen moeten immers ook door ambtenaren worden uitgevoerd. De SP heeft hier wat mij betreft een goed punt. Veel mensen, uitgezonderd die in de bijstand en andere inkomensvervangende regelingen als de Wajong) verdienen feitelijk te weinig om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. En daardoor zijn allerlei subsidiemaatregelen die eigenlijk bedoeld zouden moeten zijn als laatste vangnet, voor veel te veel mensen gaan gelden. En al die regelingen moeten door ambtenaren worden uitgevoerd.

Rondpompen van belastinggeld

Wat we feitelijk doen is het langs bureaucratische weg rondpompen van geld waarmee we talentvolle arbeidskracht onttrekken aan echt productief werk. Mijn stamrecht BV is een individueel voorbeeld van productie van nutteloos papier en bureaucratie. Maar het voorbeeld van de Bijstandswet is nog veel duidelijker: Iemand die in de bijstand zit betaalt Inkomstenbelasting. Goed beschouwd wordt met de maandelijks ingehouden inkomstenbelasting de volgende maand weer een deel van zijn uitkering betaald.

Afschaffen eerste schijf

De afgedragen Inkomstenbelasting zou dus evengoed kunnen worden afgeschaft (weggestreept tegen een deel van de ontvangen uitkering). Dit scheelt administratieve rompslomp en nutteloos rondpompen van geld in de vorm van inkomenssubsidies als huur en zorgtoeslag, mits toegepast voor iedereen met lage inkomens. Schaf om te beginnen de 13% Inkomstenbelasting in de eerste schijf af voor de lagere inkomens bijvoorbeeld tot € 22.000 Euro bruto. Hun besteedbaar inkomen gaat daardoor flink omhoog en gevolg is dat er aan minder mensen huur en zorgtoeslag hoeft te worden uitgekeerd. Besparing: veel minder bureaucratie die zich bezighoudt met het herverdelen van belastinggeld. Mensen met lagere inkomens houden meer over, dus de prikkel om aan het werk te gaan wordt groter. Inkomenssubsidies als huur- en zorgtoeslag komen weer vooral ten goede aan mensen die het echt nodig hebben.

Laatst veranderd door: arthurlengkeek op maandag 27 mei 2013 – 15:09

Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.