Christelijk-humanistische samenleving binnen drie generaties vervangen door islamitische autocratie

Vorig jaar las ik “Deutschland schafft sich ab” van ex-bankdirecteur Thilo Sarrazin een makkelijk te lezen analyse over de culturele, demografische en economische situatie van Duitsland over drie generaties. Het boek bevat veel grafieken en statistische cijfers die de visie van Sarrazin moeten ondersteunen dat Duitsland als gevolg van de vroegere gastarbeid, gezinshereniging, huidige arbeidsmigratie en de instroom van economische vluchtelingen steeds “dommer” wordt, dat wil zeggen intellectueel achteruit gaat en daardoor verliest aan innovatieve kracht en economisch groeivermogen.

Hoewel cijfermatig goed onderbouwd, heeft het boek geen wetenschappelijke pretenties: er is op voorhand duidelijk dat Sarrazin toeschrijft naar de conclusie dat de instroom van niet-westerse allochtonen, met name van islamitische herkomst het Duitsland in zijn huidige vorm cultureel, demografisch en economisch binnen drie generaties om zeep zal helpen. Het zwartst denkbare scenario schetst hij echter niet, namelijk dat de democratie, zoals we die in Noordwest-Europa kennen ten onder zal gaan terwijl die conclusie wel degelijk op basis van zijn boek getrokken zou kunnen worden.

Mythe arbeidsmigratie
De mythe van arbeidsmigratie als middel tot economische groei en de ongelijke wereldwijde welvaartsverdeling, zal op lange termijn een eind maken aan de Noordwest-Europese democratieën en hun waarden. Dit geldt versterkt voor de Benelux, Duitsland, Scandinavië en nog enkele kleine landen met goede sociale voorzieningen. Arbeidsmigratie, gezinshereniging van niet-westerse allochtonen, economische vluchtelingen (illegalen) die uiteindelijk in aanmerking komen voor een pardon, vluchtelingen uit oorlogsgebieden die automatisch een verblijfsstatus krijgen en “uitkeringstoeristen” zullen uiteindelijk de onderlinge solidariteit aantasten, zoals de tendens nu al is in de zorgverzekering en de pensioenen. Dit blaast uiteindelijk ons sociale stelsel op. In de dalende koopkracht van de bijstand en de opkomst van de voedselbanken is dit al sinds de tweede helft van de jaren tachtig zichtbaar.

Sociaal stelsel onbetaalbaar
Deze groepen en hun kinderen zijn al sinds de gastarbeid in de jaren zeventig (om precies te zijn sinds de eerste oliecrisis van 1973) nettogebruikers van sociale zekerheid, dat wil zeggen: dat zij een maatschappelijke kostenpost vormen die groter is dan hun economische bijdrage. Omdat ze ook meer kinderen krijgen, hun opleidingsniveau gemiddeld lager is en hun kansen op de arbeidsmarkt geringer zijn en uitkeringsgebruik zich vaak van generatie op generatie voortzet zal het stelsel van sociale zekerheid op de lange duur onbetaalbaar worden.

Islamisering
Verder is het een bekend verschijnsel dat gelovigen in den vreemde hun geloof soms sterker gaan belijden dan ze in het land van herkomst deden. Deze versterkte geloofsbeleving onder het islamitisch volksdeel in Europa afgezet tegen de toenemende ontkerkelijking in landen waar christelijke waarden overheersen, kan tot Islamisering leiden. Andersgelovigen dan islamieten worden in de Koran aangeduid als “ongelovigen”. Wat moet een goed islamiet, niet opgevoed in de westerse traditie van democratie en tolerantie tegenover andersgelovigen dan wel vinden van mensen die God, op voor hen goede gronden, helemaal hebben afgezworen? Als dit de “Islamisering” is waar Wilders en zijn aanhangers bang voor zijn, laat hij er dan ook de argumenten bij noemen, in plaats in te spelen op “onderbuikgevoelens” (passende beeldspraak in dit verband) van “testosteronbommen”, met wie hij mannelijke Syrische vluchtelingen neerzet als een groep potentiële vrouwenverkrachters. Terwijl er argumenten genoeg zijn, waarmee anno 2015 de VVD aan de haal gaat: noch volgens de Nederlandse grondwet, noch volgens het VN-vluchtelingenverdrag hebben oorlogsvluchtelingen recht op asiel, tenzij ze kunnen aantonen dat ze individueel vervolgd worden, en dat kan niemand die uit veilige landen als Turkije, Libanon, Jordanië of Palestina richting Europa gaat. Dat zijn economische vluchtelingen, gelukszoekers of uitkeringstoeristen. Zou ik ook worden als ik zonder perspectief en zonder werkvergunning in een tentenkamp aan de Turkse grens zat.

Anti-homopropaganda
Hoeveel miljoen Nederlanders zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederland ontvlucht? Miljoenen, zoals nu in Syrië het geval is? Nee, omdat niet miljoenen Nederlanders om het leven bedreigd werden, voor zover het niet om Joden en verzetstrijders ging. Zouden er dan in Syrië wel miljoenen mensen persoonlijk bedreigd worden en daarmee asielrecht hebben? De Yezidi’s, een geloofsgemeenschap die in ISIS-gebied met uitroeiing bedreigd wordt, die hebben volgens de VN recht op asiel en terecht. En mocht Putin op grote schaal homo’s gaan vervolgen met zijn anti-homopropagandawet in de hand, dan hebben ook deze homo’s recht op bescherming en asiel in een beschaafd Europa, maar mocht Putin echt gek worden, dan hebben we echt geen opvangplekken, laat staan sociale woningen meer over voor vervolgde Russische homo’s. Dan hebben we al zoveel gevluchte Syriërs onterecht asiel verleend dat er geen plek meer is voor echte vervolgden.

Migratietaboe
Dat zijn argumenten die van Wilders zouden moeten komen, in plaats van een onzinnige proefballon die “kopvoddentax” heet. Waar is Wilders intentie gebleven om te onderzoeken wat “een allochtoon kost”? Een goed initiatief, want inmiddels heeft Joost Niemöller in “Het migratietaboe” aangetoond dat de gastarbeiders de Nederlandse belastingbetaler al vanaf 1973 geld kosten. En dan heb ik de schade door “kutmarokkanen”, zoals een Amsterdamse wethouder het uitdrukte nog buiten beschouwing gelaten. Ondertussen verwelkomen de werkgevers de asielzoekers met dezelfde argumenten als destijds de gastarbeiders. De werkelijkheid is dat dankzij het bovengemiddeld uitkeringsgebruik door “nieuwe Nederlanders”, de koopkracht van de Bijstand al sinds de jaren tachtig daalt, laagbetaalden relatief weinig aan de economie bijdragen en weinig belasting betalen, van een flink deel van de oorlogsvluchtelingen verwacht kan worden dat ze nooit meer aan het werk gaan, maar wel hoge kosten maken bij psychiater en psycholoog en als ze wel werk vinden dat ten koste zal gaan van de 600.000 werklozen die er nu al zijn. Ze zijn namelijk goedkoop. kunnen weinig eisen stellen en de welwillende overheid geeft deze mensen vast wel een taalcursus. Om- en bijscholing van een Nederlandse werkloze is veel duurder en komt niet voor rekening van de overheid, maar van de werkgever. Tel uit je winst. Vandaar dat de werkgevers de vluchtelingen zo grif verwelkomen; Ze kosten bijna niks en een Nederlandse werkloze is verwend, lui en duur. En op basis van dezelfde argumenten uit de jaren zestig kampen we nu met tenminste 4% structurele werkloosheid in plaats van de 1,5% voordat de gastarbeiders kwamen. En dankzij dat feit is niet alleen de bijstand verlaagd, maar ook de WW teruggebracht tot maximaal een jaar. Vele varkens maken de spoeling dun immers dun. Maar wie legt die verbanden: Wilders niet.

Mensensmokkel
Maar er is nog meer: het zijn niet de armsten en de meest kwetsbaren die een mensensmokkelaar kunnen betalen: zoals het zo vaak gaat: ook onder vluchtelingen trekken de meest assertieven aan het langste eind. Hoe geloofwaardig is het vluchtverhaal van een man die zijn vrouw en kinderen achterlaat? Als hij niet uit ISIS-gebied komt, kan hij nooit om politieke redenen vervolgd worden en liepen en lopen zijn vrouw en kinderen evenveel gevaar als hij. Nog triester is dat ik nu al twee vluchtverhalen uit de media heb opgepikt waarbij het mannelijke gezinshoofd een overtocht per gammele boot overleeft, terwijl de zwakkeren, d.w.z zijn vrouw en kinderen verdronken zijn. Ik ken de achtergronden niet en de media concentreren zich op de meest fotogenieke verhalen: noodlot is handel, in die zin onderscheidt de pers zich nauwelijks van een mensenhandelaar. Er past mij daarom een terughoudend oordeel en toch denk ik: een man die behalve zichzelf, vooral zijn gezin in het ongeluk stort: verdient gevangenisstraf en geen asiel.

Omgekeerde belgenmop
En er is nog meer: wie bouwt straks het land weer op als de kansloze armen achterblijven en de meest gelukkigen, meest assertieven en slimsten naar Europa gevlucht zijn? Suriname heeft 25 jaar in een diep economisch dal gezeten, omdat de hele intelligentsia naar Nederland was getrokken. Eén hele generatie economisch en cultureel verval dat staat ook Syrië en Libië te wachten. Het is de omgekeerde Belgenmop: tienduizenden slimme Syriërs vluchtten naar Nederland en in beide landen daalt het IQ, dat wil concreet zeggen: de productie per hoofd en dus de welvaart in beide landen. En dat is precies de redenering die Sarrazin in zijn boek volgt: de instroom van lagergeschoolde arbeidsmigranten tast op de lange duur de welvaart aan en dat nog afgezien van mogelijke Islamisering.

Complottheorie
Een jeugdvriend: een ingenieur, dus niet de domste opperde dat de Turkse president Erdohan en Arabische leiders de vluchtelingen maar al te graag naar de EU laten gaan en daarom de grenzen open zetten. Niet alleen om hun eigen economieën te ontlasten, maar ook om de Islam via de nieuwkomers meer ingang in Europa te laten vinden. Hij zinspeelde op de veroveringsdrang die uit de Koran zou spreken. Ik weet er te weinig van om hem tegen te kunnen spreken. In eerste instantie leek het welbewust naar Europa doorlaten van vluchtelingen als vooropgezet plan van Arabische leiders, inclusief Erdohan, mij een vergezochte complottheorie. Toen de Turkse ambassadeur bij onze minister van Buitenlandse zaken. Koenders, op het matje werd geroepen, omdat de Turkse regering alle Turken in Nederland per brief zou hebben opgeroepen op Erdogan te stemmen, klonk me de complottheorie al een stuk plausibeler in de oren. Erdohan knecht de binnenlandse pers, probeert Twitter lam te leggen, omdat hij gelooft in complotten tegen hem persoonlijk en voert oorlog tegen een minderheid, in eeigen land, in casu de Koerden, dus waarom zou een verlicht despoot net een absolute meerderheid in zijn eigen parlement niet aan geloofsbevordering doen door Noordwest-Europa te laten overspoelen met gelovige Islamieten zonder democratische gezindheid? Ze krijgen ook nog meer kinderen dan de blanke Hollander, dus dan gaat het helemaal snel. Over drie generaties kan Nederland er politiek en cultureel zo uitzien als Turkije nu onder Erdohan; weg democratie, weg vrije pers. Dat is ook de teneur van Sarrazin’s “Deutschand schafft sich ab”. Een zwart scenario, pikzwart, en dichterbij dan je denkt, vooral als je jonge kinderen hebt. Er zijn sterke parallen trouwens tussen de eerder genoemde Putin en Erdogan: beiden langdurig almachtig in eigen land, anti-democraat en paranoia.

Argumenten
Dat zijn de argumenten die Geert Wilders en zijn PVV zou kunnen hanteren om de asielinstroom te beperken en Turkije uit de EU te houden. Daarmee zou hij tenminste mijn stem kunnen winnen. Ik stem niet met mijn onderbuik en heb dus niets met “testosteronbommen” en “kopvoddentax”. Zelfs Hans Janmaat met zijn CentrumPartij, die in de jaren tachtig volkomen werd verketterd, had nog betere argumenten. Heij zei gewoon dat “de buitenlander Nederlandse banen inpikte.” Binnen de EU heet dat netjes “arbeidsverdringinging” en zelfs een PvdA-minister van Sociale zaken, Asscher mag dat tegenwoordig benoemen. Vooral omdat de EU als een onontkoombare entiteit wordt gezien en tegen arbeidsverdringing daarom niets wordt gedaan.

Pardonregeling
Van links politici en denkers mag echter niets verwacht worden als het om het vluchtelingenvraagstuk gaat. Het kabinet heeft bij monde van de staatssecretaris voor asielzaken, nota bene een VVD-er alvast een voorschot genomen op de volgende pardonregeling, door te stellen dat asielzoekers om te beginnen een half jaar moeten wachten, alvorens hum asielprocedure kan beginnen. Een meer indirecte manier om aan te geven dat de problematiek het kabinet nu al boven het hoofd gegroeid is, valt nauwelijks te verzinnen. En wat doen Nederlanders als we geen oplossing meer weten: we gaan gedogen; gedogen dat mensen hier blijven, terwijl ze er volgens de Grondwet en internationale verdragen geen recht op hebben. Een beetje professionele mensensmokkelaar kent de internationale verhoudingen en verdient er zijn geld mee, hun devies: “Pomp Europa vol met zoveel mogelijk vluchtelingen, als ze het niet meer aankunnen, gaan ze vanzelf pardonneren”. Kijk naar Duitsland, dat nu schielijk het akkoord van Dublin maar weer gaat hanteren, omdat de vluchtelingenstroom ze boven het hoofd gegroeid is.

Bed, bad en brood
Ik ben niet naïef al bestaat klassiek links uit de jaren zeventig nog steeds getuige de radiocolumn uit Spijkers met koppen van zaterdag 7 november jl. van cabaretier Hans Sibbel. Hij veegt gemakshalve alle vluchtelingen en migranten uit de Nederlandse geschiedenis op één hoop: Joden, Kossovaren, Chinezen Indonesiërs en de huidige Syriërs. In eerste instantie was ik geneigd om me op het verkeerde been te laten zetten; onder deze groepen zijn immers ook Islamieten, namelijk uit Indonesië en Kosovo (Albanezen). In tweede instantie realiseerde ik me dat de éne Islamiet de andere niet is: Kosovo ligt in Europa en deelt daarmee deels mijn eigen christelijke georiënteerde cultuur en Indonesië is met het christendom in aanraking geweest in de koloniale tijd, wat je daar ook van vindt. Met evenveel recht als waarmee Hans Sibbel alle migrantengroepen op een hoop veegt, kan ik verwijzen naar de integratieproblemen die Marokkaanse jongeren tot op de dag van vandaag in Nederland hebben. Waarom zouden dezelfde problemen zich niet ook voordoen met de Syrische en Libische vluchtelingen? Libië ligt immers net als Marokko in Noord-Afrika en Syrië er tegenaan.
Waarom Wilders al deze argumenten niet vindt om de “Islamisering” van Noordwesteuropa aannemelijk te maken is mij een raadsel. Het is de reden dat Polen, Hongarije en heel Oost-Europa geen Syriërs wil opnemen en Griekenland van ze afwil. Die hebben geen trek in een islamitische “Vijfde colonne” onder hun bevolking die het gelijkwaardigheidsbeginsel tussen man en vrouw langzaam ondergraven. Persoonlijk ben ik geneigd de gedachte van een islamitische vijfde colonne met een korrel zout te nemen; het is wel zo dat de Turkse en Marokkaanse overheid op allerlei manieren invloed proberen uit te oefenen op hun onderdanen in den vreemde: via verkiezingen, militaire dienstplicht en belastingheffing op Nederlandse uitkeringen bijvoorbeeld.

Bed, bad en brood
Dit alles laat onverlet dat mensen die hierheen vluchten bed, bad en brood moeten krijgen. En als het weer veilig is: terug naar huis moeten.

Geloof in plaats van humanisme
Hoeders van de democratische waarden zullen na de ondergang van de Noord-Europese democratieën gevonden kunnen worden in de nieuwe Oost-Europese EU-landen, zonder arbeidsmigranten die Islamitische vluchtelingen hebben geweerd en met sobere sociale voorzieningen. Zij kunnen met een schone lei arbeidsverdringing tegengaan en aantrekking van uitkeringstoeristen en gelukzoekers voorkomen en zo de werkloosheid en loondaling binnen de perken houden. Ik denk daarbij aan grote landen als Polen en straks Oekraïne die straks de dragende economieën in Europa zullen vormen als de calvinistisch christelijke koopmansgeest die verdraagzaamheid predikt zal zijn vervangen door een overwegend Islamitisch georiënteerde leefstijl, waarin het geloof het heeft gewonnen van het humanisme. Ook valt in termen van christelijk-democratisch overlever te denken aan Australië dat een keihard beleid voert om kansloze arbeidsmigranten te weren. Of aan de VS dat zonder noemenswaardig sociaal vangnet niet aantrekkelijk is voor uitkeringstoeristen en waar voor een arbeidsmigrant geldt: werken, desnoods voor een hongerloon, of naar huis gaan. Bijstand na een jaar seizoenswerk zit er niet in.

Zwart scenario
De ondergang van redelijk tolerante westerse samenlevingen om te worden ingeruild voor een islamitisch georiënteerde autocratie naar het Turkse model van Erdohan, is mijns inziens een reëel scenario dat Sarrazin “vergeten” is te schetsen. Of misschien durfde hij gewoon niet, omdat hij wist dat zijn boek ook zonder dit allerzwartste scenario al stof genoeg zou doen opwaaien.

Tagged with →  
Share →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af (anti-spam): * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.